Starfsreglur

Starfsreglur um organista nr. 823/1999

Skilgreiningar.

1. gr. Organisti nefnist hver sá sem leikur á orgel og stýrir söng í kirkju. Kirkjuorganisti nefnist hver sá sem lokið hefur námi sem viðurkennt er af Tónskóla þjóðkirkjunnar og gegnir starfi organista hjá söfnuði sbr. 6. gr. og er óheimilt að nota það starfsheiti um aðra. Ákvæði starfsreglna þessara gilda jafnt um organista og kirkjuorganista.

Verksvið organista.

2. gr. Verksvið organista skal vera sem hér segir:
1. Að leiða söng safnaðarins í helgihaldinu.
2. Leika á hljóðfæri við guðsþjónustur og aðrar athafnir.
3. Sjá um forsöng, hljóðfæraleik og kórstjórn við kirkjulegar athafnir sé eftir því leitað af sóknarbörnum.
4. Sjá um þjálfum kirkjukórs og annarra kóra við kirkjuna í samráði við sóknarprest og sóknarnefnd.
5. Veita leiðsögn og fræðslu, til dæmis fermingarbörnum, um tónlist í helgihaldi í samráði við sóknarprest.
6. Önnur verkefni á sviði tónlistar sem áskilið er af sóknarnefnd.
Verksvið organista skal nánar skilgreint í erindisbréfi, sem sóknarnefnd setur organista, sbr. 7. gr.

Skyldur organista í starfi.

3. gr. Organisti lýtur forystu prests í helgihaldi og hefur samráð við prest við val á tónlist í helgihaldi eftir því sem við á eða óskað er eftir.
Organisti skal í starfi sínu virða hefðir og stefnu kirkjunnar í tónlistarmálum sem og helgi kirkjuhússins.
Organista er skylt að gæta þagmælsku um atriði er hann fær vitneskju um í starfi sínu og leynt skulu fara samkvæmt lögum, fyrirmælum vinnuveitanda eða eðli málsins. Þagnarskyldan helst þótt látið sé af starfi.
Organista er skylt að sitja fundi sem sóknarnefnd eða sérnefndir á vegum safnaðar boða hann til, enda varði fundarefni verksvið hans. Hann skal taka þátt í samstarfi organista og kirkjukóra innan prófastsdæmisins.
Organista ber að gera starfsáætlun fyrir hvert starfsár eða starfstímabil í samræmi við starfs – og rekstraráætlun sóknar og starfsáætlun sóknarprests og prests. Organista ber einnig að taka þátt í gerð starfs – og rekstraráætlunar sóknar og sóknarprests.
Organisti getur eigi stofnað til fjárútláta nema á grundvelli samþykktrar fjárhagsáætlunar sóknar og með samþykki sóknarnefndar.
Organista ber að gæta þess, eins og kostur er og aðstæður leyfa, að viðunandi aðstaða og búnaður sé til staðar og að hann sé jafnan í góðu ásigkomulagi og við hæfi. Organisti gerir réttum aðilum viðvart ef út af bregður.
Organista ber, með stuðningi sóknarnefndar, að viðhalda þekkingu sinni og menntun eftir föngum til að geta ávallt sem best sinnt starfi sínu.

Réttindi organista í starfi.

4. gr. Organisti ræður framkvæmd starfa sinna, samkvæmt 2. gr. með þeim takmörkunum sem leiðir af öðrum ákvæðum reglna þessara.
Sóknarnefnd, sóknarpresti, presti og öðrum starfsmönnum sóknar, svo og sérnefndum, er kunna að vera skipaðar í sókn, ber ávallt að hafa fullt samráð við organista um allt er varðar tónlistarmálefni safnaðarins, s.s. hljóðfæri safnaðar svo og annan búnað er varðar starfssvið organista, þ.m.t. kaup, viðgerðir eða viðhald á búnaði.
Organista er heimilt að veita öðrum en sóknarmönnum þjónustu þá er getur í 3. tl. 2. mgr. 2. gr., enda komi það ekki niður á föstu starfi hans.

Auglýsingar, ráðningarsamningar o. fl.

5. gr. Auglýsa skal laus störf organista með fjögurra vikna umsóknarfresti hið minnsta. Auglýsing skal birtast í prentuðum fjölmiðli (dagblaði) sem dreift er á landinu öllu. Í auglýsingu skal tiltekið:
a) hvernig ráðningarkjör eru, sbr. 6. gr.
b) hvenær umsóknarfrestur rennur út
c) hvert umsóknir skuli senda.
Umsóknir, þar sem óskað er nafnleyndar, skulu ekki teknar gildar.
Í umsókn sinni skal umsækjandi gera grein fyrir menntun og fyrri störfum.

Ráðningarsamningar.

6. gr. Sóknarnefnd ræður organista í samráði við sóknarprest, sbr. 17. gr. starfsreglna um sóknarnefndir, nr. 732/1998.

Erindisbréf.

7. gr. Sóknarnefnd, í samráði við sóknarprest og prest, setur organista erindisbréf. Skal hlutverk organista samkvæmt reglum þessum, verksvið og starfsskyldur skilgreint nánar, eftir því sem sóknarnefnd ákveður.

Fleiri en ein sókn.

8. gr. Ef fleiri en einn söfnuður ráða organista sameiginlega til starfa skal setja skýrar reglur um vinnuskiptingu og vinnutilhögun. Haga skal starfi organistans þannig að ekki verði skörun milli sókna.

Ágreiningsmál.

9. gr. Úrskurðarnefnd þjóðkirkjunnar sker úr ágreiningi sem rísa kann í tengslum við starf organista samkvæmt reglum þessum, eftir þeim reglum sem um störf nefndarinnar gilda.

Gildistaka.

10. gr. Starfsreglur þessar, sem settar eru samkvæmt heimild í 57. og 59. gr. laga um stöðu, stjórn og starfshætti þjóðkirkjunnar nr. 78 26. maí 1997, öðlast gildi 1. janúar 2000.